Etapy diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera w MEDICO.

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera wg. MAA obejmuje:

wywiad z rodzicami (i rodziną) – ustalenie dotychczasowego rozwoju dziecka. Wywiad obejmuje wiele kluczowych sfer rozwoju neuropsychologicznego. Ustalenie występowania objawów autyzmu lub zespołu Aspergera według klasyfikacji ICD oraz DSM. W większości placówek spotkanie to odbywa się pod nieobecność dziecka. My uznajemy jednak to spotkanie za niezmiernie ważne. Ma ono ogromny wpływ na zachowanie dziecka w czasie następnej wizyty. Obecność dziecka w gabinecie na tym etapie można uznać za wizytę adaptacyjną. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Nie możemy sprawiać dziecku przykrości. Na tym etapie rodzice mogą zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowej konsultacji np. neurologicznej, genetycznej, metabolicznej, okulistycznej, audiologicznej itd.)

analiza dokumentacji psychologicznej dziecka i medycznej oraz materiałów video – prosimy o dostarczenie wszelkich dokumentów, notatek, książeczek, opakowań po lekach, które dotyczą dziecka. Materiały video z wczesnych etapów życia dziecka oraz zawierające nagrania niepokojących zachowań dziecka. Materiały te pomagają w ustaleniu przebiegu obserwacji dziecka i sposobu nawiązywania relacji z dzieckiem podczas diagnozowania.

I obserwacja kierowana dziecka – Psycholog lub pedagog specjalny przeprowadza próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy. Obserwacja powinna przynieść w czasie jednego spotkania informacje dotyczące kryteriów diagnostycznych autyzmu dziecięcego lub zespołu Aspergera.

badanie lekarskie (psychiatryczne) – ostateczne ustalenie spełniania lub nie kryteriów diagnostycznych dla zespołu Aspergera lub autyzmu dziecięcego.

II obserwacja kierowana dziecka – opcjonalne spotkanie z psychologiem lub pedagogiem, w przypadku konieczności pogłębienia obserwacji dziecka.

Konsylium zespołu diagnostycznego – ponowna analiza najważniejszych materiałów oraz przedstawienie wniosków. Opracowanie opinii z opisem objawów w poszczególnych sferach funkcjonowania pacjenta.

przekazanie rozpoznania - To spotkanie z rodzicami poświęcone jest omówieniu wyników poczynionych obserwacji, wydaniu zaleceń co do dalszego postępowania. Udzieleniu obszernych informacji o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego oraz pozyskania świadczeń, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera w MEDICO odbywa się najnowszych światowych wytycznych w oparciu o nowe kryteria diagnostyczne DSM oraz ICD, co to trafność diagnozy.

Zapoznaj się z informacjami o objawach autyzmu oraz jego leczeniu.