Regulamin E-WIZYT

Regulamin świadczenia usług przez jednostkę MEDICO-ATJ Specjalistyka prowadzoną przez ATJ A.Toll-Jasek, a.Jasek sp.p. z siedzibą w Łodzi (93-219), ul. Tatrzańska 61, NIP 7282797130, REGON 101760840.

E-wizyta może odbywać się w formie:

1. rozmowy telefonicznej na numery komórkowe;

2. wideo rozmowy.

Zapisanie się na wizytę świadczy o dobrowolnej i świadomej zgodzie na badanie oraz proponowane formy terapii.

Zapisując się na wizytę rezerwujesz czas pracy lekarza, psychologa, a bezpłatna zmiana terminu może być dokonana nie później niż 48 godz. przed wizytą. Nie stosuje się zwrotu za rezerwację. Można natomiast dokonać jeden raz zmiany terminu. Kolejne zmiany terminu są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody kierownika jednostki.

2. Czas trwania E-wizyty określony zostanie indywidualnie i decyduje o nim lekarz lub psycholog. Orientacyjny czas trwania wizyty to 30-60 minut.

W przypadku gdy podczas E-wizyty personel medyczny poweźmie wątpliwość, co do tożsamości Pacjenta (tj. wystąpią rozbieżności pomiędzy danymi znajdującymi się w dokumentacji medycznej Pacjenta a danymi przekazywanymi przez Pacjenta podczas E-wizyty) ma prawo wstrzymać się z wykonywaniem usługi medycznej w ramach E-wizyty oraz poprosić Pacjenta o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości. Po przeprowadzeniu weryfikacji: a. w przypadku gdy weryfikacja zakończy się pozytywnie usługa jest wznawiana, a czasu wstrzymania nie wlicza się do czasu E-wizyty; b. w przypadku gdy weryfikacja zakończy się negatywnie E-wizyta zostaje zakończona.

W ramach E-wizyty Pacjent ma możliwość:

a. uzyskania porady medycznej

b. uzyskania diagnozy i zaleceń co do stanu zdrowia;

c. uzyskania interpretacji wyników badań zgodnie z kompetencjami konsultującego

d. uzyskania e-recepty o ile badanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności pozwoli na jednoznaczne ustalenie wskazań do ich zastosowania. Nie dotyczy leków narkotycznych i psychotropowych o potencjale uzależniającym). W tym wypadku lekarz decyzję o wypisaniu takich leków podejmuje indywidualnie w oparciu o zasadę maksymalnego bezpieczeństwa dla pacjenta.

Wystawiona w ramach e-wizyty recepta może być:

a.       udostępniona jako e-recepta: kod dostępowy lub w formie smsa przekazanego za pośrednictwem aplikacji dr Widget. Akceptacja regulaminu powoduje akceptację obu form udostępniania recept.

Placówka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie pacjenta. Wizyta ulega skróceniu o czas, w którym trudności te wystąpiły, chyba , że istnieje możliwość wydłużenia wizyty.

W dniu i godzinie wizyty pacjent pozostaje w gotowości do odebrania połączenia z placówki. Po trzeciej nieudanej próbie kontaktu w odstępach 5 minutowych wizyta zostaje anulowana. Wpłata za wizytę nie podlega zwrotowi.

W przypadku opóźnienia z winy leżącej po stronie placówki pacjent ma prawo bezkosztowo przełożyć wizytę, a lekarz/psycholog w miarę możliwości wydłuża wizytę o czas opóźnienia.
Reklamacje należy składać drogą mailową na adres rejestracja.medico@gmail.com. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 7 dni roboczych.